Lars Cornelisse.nl Privacy & Disclaimer

Overeenkomst tussen gebruiker en larscornelisse.nl
Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik
Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Privacy & Disclaimer
Alle getoonde informatie op larscornelisse.nl websites wordt door larscornelisse.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. larscornelisse.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel larscornelisse.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, larscornelisse.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij larscornelisse.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van larscornelisse.nl.
De website larscornelisse.nl en alle afgebeelde en geproduceerde werk is auteursrechtelijk beschermd. Auteursrecht Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via deze site of anderszins openbaar zijn gemaakt via larscornelisse.nl websites wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze website is een publicatie van het bedrijf larscornelisse.nl. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet 1999 van toepassing.
Alle rechten op de database, het formaat, de metadata en de digitale afbeeldingen en teksten berusten bij het bedrijf larscornelisse.nl en/of de instellingen die eigenaar of bezitter zijn van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt, dan wel anderszins rechthebbenden.
Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van het bedrijf larscornelisse.nl. Waar het om een digitale afbeelding gaat, is toestemming vereist van de eigenaar dan wel bezitter van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt, dan wel anderszins rechthebbenden. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik. Schade
larscornelisse.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op websites van larscornelisse.nl. larscornelisse.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij larscornelisse.nl te Haarlem. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van larscornelisse.nl deze site en verband-houdende documenten (b.v. de persberichten en de nieuwsbrieven) / bestanden en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij larscornelisse.nl en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van larscornelisse.nl en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeer praktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van larscornelisse.nl websites
Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op larscornelisse.nl websites. Hieronder valt ook "deep-linking", waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de larscornelisse.nl website verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van larscornelisse.nl websites in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "Look & Feel" van larscornelisse.nl.com wordt aangetast.
Overnemen nieuwsartikelen op website of in gedrukte media
Het is toegestaan om nieuwsartikelen van larscornelisse.nl zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht bij larscornelisse.nl blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt. De nieuwsbrieven op de larscornelisse.nl websites vallen hier niet onder. Noot. Elke maand wordt de totale inhoud van de site, gekopieerd en gedeponeerd ten bewijze van de authenticiteit van de pagina's en de op site aanwezige, door het copyright / auteursrecht beschermde artikelen.
Schending van het copyright / auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot vervolging en/of schadeclaims bij de burgerlijke rechter. Het vertonen van audiovisueel materiaal zonder toestemming van de licentiehouder is strafbaar (zie artikel 31 en 32 van de auteurswet)